دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   وظیفه دوست

پست الکترونیکی : h-vazifehdoust@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو ومدیرگروه تخصصی مدیریت اجرایی (کارشناسی ارشد)

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/04/01

حسین وظیفه دوست

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^